COPYRIGHT © 2020 GRAND DIVA MAGAZINE

Alle (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot www.granddivamagazine.nl en de merknaam Grand Diva® dan wel, waaronder in ieder geval worden begrepen de merkrechten, berusten uitsluitend bij Grand Diva.
Grand Diva behoudt zich deze rechten uitdrukkelijk voor.

Merknaam: Grand Diva
Benelux-Merkenbureau
registratienr: 0793746
Deposant: 44813

De website van Grand Diva® magazine is onder auteurs rechtelijke bescherming gemaakt.
De (auteurs-)rechten met betrekking tot het format en de inhoud van deze website (de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en andere informatie) berustend uitsluitend bij Grand Diva® magazine.
Op de gehele inhoud van de website van Grand Diva® magazine, hier genoemd; tekst, afbeeldingen, foto’s als mede de lay-out van de website rust nationaal en internationaal copyright.
Het is derden dan ook niet toegestaan het gepresenteerde materiaal of enig onderdeel daarvan te gebruiken, te bewerken, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, te kopiëren, te publiceren en/of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Grand Diva® magazine.

Misbruik van het hierboven staande zal onherroepelijk leiden tot vervolging wegens inbreuk op het auteursrecht. Overtreders zullen volledig aansprakelijk worden gesteld voor alle hieruit voortvloeiende kosten en schade.

Grand Diva® magazine heeft het recht, doch niet de plicht, om de toegang tot informatie te onthouden dan wel om informatie van deze website te verwijderen indien er, naar het uitsluitend oordeel van Grand Diva® magazine sprake is van (mogelijke) inbreuk op rechten van derden.

Grand Diva heeft tevens het recht om – tenzij anders overeengekomen met de auteur – ingezonden materiaal in te korten en/of aan te passen. Dit geldt voor tekst, muziek- en beeldmateriaal.