Ik ben vet gelukkig

Vetgelukkig

Ik ben gelukkig.( Read the English version at the bottom of the page)

Ik ben een mens met een lichaam waar velen zich ongelukkig bij zullen voelen en anderen zich soms aan ergeren, veroordelen of zullen afkeuren.

Toch ben ik gelukkig en trots. Ik ben zoveel meer dan een cijfer op de wegschaal en ik laat mij niet leiden door wat anderen van mijn buitenkant vinden. Het is namelijk mijn leven dat ik moet leven.

Maatschappelijk gezien draag ik mijn steentje bij en voldoe aan mijn maatschappelijke verplichtingen en houd ik mij aan de sociale normen en waarden. 

Nergens staan extra regels geschreven over hoe ik er als persoon uit moet zien, hoe zwaar ik moet zijn, welke kleur ik moet hebben, wat voor kleding ik moet dragen etc. om als volwaardig mens beschouwd te worden in onze wereld en maatschappij, die zijn er namelijk niet.

Ieder vooroordeel of veroordeling op basis van iemands uiterlijke kenmerken, zoals ras, kleur of afkomst heet discriminatie. Ook wanneer ik door mijn buurvrouw uitgescholden wordt voor dikzak, of wanneer op tv of in de media dikke mensen belachelijk wordt gemaakt met negatieve grapjes of worden bestempeld als lui, vies, dom en lelijk. 

Uitsluiting is ook discriminatie. Uitsluiting is datgene waar vele grote bladen, magazines, tv, film en andere media zich schuldig aan maken. Door jaar in jaar uit alleen een eenzijdig beeld van de mensheid te laten zien (slank, jong en blank) en alle anders type mensen te negeren, is het net als of ze niet bestaan, niet meetellen of niet waardig genoeg zijn.

Maar ook al besluiten de Vogue, Chanel of de grote bazen van tv om alle andere varianten van de mensheid te negeren…..het wil niet zeggen dat ze er niet zijn.

Heel veel mensen gaan gebukt onder deze druk en denken dat ze moeten voldoen aan ongeschreven regels over hun uiterlijk en zijn bang, bang om veroordeeld te worden, bang om in een negatief daglicht te worden gezet, de pispaal of zondebok te worden en zwichten…

Naast te voldoen aan alle normale maatschappelijke verplichtingen en verantwoordelijkheden, gaan zij gebukt onder een enorme druk waardoor zij extra op hun tenen lopen en van alles gaan doen en proberen om maar aan die ongeschreven regels te voldoen, sommigen gaan daarin zover dat ze in hun gezonde lijf laten hakken en snijden, lichaamsdelen laten vergroten of verkleinen, hun magen laten dicht nieten of hun slokdarm aan hun darmen laten vast naaien.

Het is geen horrorfilm maar de nieuwe trend. En als ik sommige verhalen moet geloven wordt je hier gezonder en gelukkiger van.

Ik ben trots en vetgelukkig met wie ik ben ook als dat niet past in het heersende plaatje van de magazines, tv, modeontwerpers of films. Ik hoef ook geen goedkeuring van mijn buurvrouw, de groenteboer of wie dan ook.

Ik ben trots om wat ik zelf heb doorstaan, bereikt en gedaan. Trots dat ik onafhankelijk ben en op mijn eigen benen sta. Trots dat ik ondanks dat ik gekwetst ben en tegenslagen heb gekend nog kan lachen, liefde en positiviteit aan anderen kan geven en ook nog van mijzelf en het leven houd. 

Mijn trots en geluk worden in twijfel getrokken door velen. Je kunt niet gelukkig zijn met een dik lijf, dan ben je niet gezond en hoor je nergens bij.

Ik hoef als mens nergens extra bij te horen, ik behoor tot het menselijke ras, dat is genoeg voor mij. Mensen zijn er gelukkig in vele soorten, kleuren en maten en ik pas er prima bij. 

Wat wij al jaren, na jaren krijgen voorgeschoteld door de grote media en commercie is het geen dat niet normaal is en niet klopt en afwijkt, niet ik.

Je mag in “de echte wereld” gewoon zijn wie je bent, je bent niemand verplicht om uitleg te geven, jezelf te verklaren, of te voldoen aan ongeschreven regels en maatstaven.

Je mag gewoon jezelf zijn en als je echt gelukkig wilt worden is dat ook het enige wat noodzakelijk is om te doen.

Ik ben vet gelukkig!

Liefs Annemarie

V.a. dinsdag 23 oktober 2018, 20:25 uur 4 weken lang op NPO3

******

I am very happy.

I am a person with a body that many will feel unhappy with and sometimes annoy, condemn or disapprove of others.

Yet I am very happy and proud. I am so much more than a figure on the scale and I am not guided by what others think of my exterior. It is my life that I have to live.

From a social perspective, I do my bit and fulfill my social obligations and I adhere to social norms and values.

Nowhere are additional rules written about how I should look like as a person, how heavy I have to be, what color I should have, what kind of clothing I should wear etc. to be considered a full-fledged person in our world and society, who are there is not.

Any prejudice or condemnation based on someone’s external characteristics, such as race, color or origin, is called discrimination. Even when my neighbor denounces me as a fat man, or when people on the TV or in the media are made fun of people with negative jokes or are labeled as lazy, dirty, stupid and ugly.

Exclusion is also discrimination. Exclusion is that which many large magazines, magazines, TV, film and other media are guilty of. By showing only one-sided image of humanity (slim, young and white) from year to year and ignoring all other types of people, it is as if they do not exist, do not count, or are not worthy enough.

But even though the Vogue, Chanel or the big bosses of TV decide to ignore all other variants of humanity … it does not mean that they are not there.

A lot of people are burdened by this pressure and think they have to comply with unwritten rules about their appearance and are afraid, afraid to be condemned, afraid to be put in a negative light, to become the bullshit or scapegoat and to give in. .

In addition to meeting all normal social obligations and responsibilities, they are burdened with enormous pressure which makes them walk their toes and do everything and try to comply with those unwritten rules, some go so far as to be in their healthy to cut and cut body, enlarge or reduce body parts, staple their stomachs or have their esophagus stitched to their intestines.

It is not a horror film but the new trend. And if I have to believe some stories, you will become healthier and happier here.

I am proud and happy with who I am even if it does not fit in with the prevailing picture of the magazines, TV, fashion designers or films. I do not need approval from my neighbor, the greengrocer or anyone else.

I am proud of what I have endured, achieved and done. Proud that I am independent and on my own legs. Proud that despite being hurt and having setbacks, I can still laugh, give love and positivity to others and also love myself and life.

My pride and happiness are being questioned by many. You can not be happy with a fat body, then you are not healthy and you do not belong anywhere.

I do not need to hear anything extra as a person, I belong to the human race, that’s enough for me. People are happy in many types, colors and sizes and I fit in perfectly.

What we have been for years, after years being served by the big media and commerce, it is not that it is not normal and that it is not right and wrong, not me.

You may be just who you are in “the real world”, you are not obliged to explain, declare yourself, or comply with unwritten rules and standards.

You may just be yourself and if you really want to be happy, that is all that is necessary to do.

I am very happy!

Love Annemarie

Brard & Jekel, happy !?

V.a. October 23, 2018, 8:25 PM on NPO3

3 Comments

 1. Ton
  8 november 2018
  Reply

  ik zag gisteravond de uitzending op televisie. Geweldig mooi lichaam heb je . Daar hoef je je absoluut niet voor te schamen .

 2. Manuel
  28 oktober 2018
  Reply

  Best wishes! You are amazing!
  You don’t need to convince me, the already convinced!
  Good luck and big success!

 3. Lindsay
  20 oktober 2018
  Reply

  Je bent geweldig, heel mooi stuk.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.